GEOM®Smart je mobilní aplikace, která umožňuje práci s mapovými zdroji GIS v kombinaci s GPS v mobilních telefonech, pracujících na platformě Android. Aplikace slouží pracovníkům utilitních společností k zobrazení, lokalizaci a dohledání požadovaných prvků GIS v terénu a pořizování provozních údajů a poznámek

Profil aplikace 

GEOM®Smart přináší funkcionalitu technologie GEOM® do prostředí mobilních aplikací. Uživatel aplikace může ve svém mobilním telefonu pracovat se stejnými daty na jaká je zvyklý z webového prostředí aplikace GEOM®Viewer. Navíc má uživatel k dispozici navigační funkce.

Aplikaci je možné provozovat ve dvou režimech:

  • online - prostorová data jsou zobrazována online z aplikačního serveru
  • offline - prostorová data jsou uložena v paměti telefonu a k práci s mapou není vyžadováno internetové připojení

Oba režimy je možné kombinovat. To znamená, že i v případě OFFLINE provozu je možné zobrazení živých popisných dat. Samozřejmě pouze v případě, že má uživatel dostupné GSM připojení. Mimo základních funkcí pro práci s mapou obsahuje aplikace GEOM®Smart také funkce pro zobrazení aktuální polohy uživatele vizualizaci kompasu. Součástí aplikace jsou nástroje pro pořízení prvků, včetně jejich popisu. Takto vytvořená data je možné připojit a následně zpracovat v primárním GIS nebo navázaných provozních systémech.

Typická úloha

Je třeba najít zařízení na dálkovém přivaděči. Pracovník výjezdové čety si nakopíruje data do mobilního zařízení. Pomocí vestavěné navigace se dopraví k danému místu. V každém okamžiku má danou svoji polohu vůči mapě v mobilním zařízení. Pracovník na mapě najde požadované zařízení a označí jej. Vestavěné funkce jej dovedou na požadované místo. Po provedení prospekce zařízení může provést zákres bodu a doplnit popisné údaje opatřené multimediálními přílohami ve formě fotografií, video nahrávek nebo záznamů z diktafonu. V případě dostupnosti GSM signálu má pracovník ONLINE dostupná popisná data GIS. Pomocí jednoduché konfigurace je možné získávat i další data, vztažená k dané souřadnici, například údaje z řídícího systému SCADA.

Jaká má aplikace omezení?

Řešení je levné, protože využívá cenově dostupná mobilní zařízení s vestavěnou nebo externí jednotkou GPS. Tyto přístroje mají omezenou přesnost, která je závislá nejen na viditelnosti a konfiguraci satelitů, ale na míře odrazů signálu, například v zastavěném území. Díky dostupnosti široké škály podkladových map a především kompletních map provozovaných sítí je identifikace zařízení snadná i bez použití GPS s měřickou přesností.  

Proč si pořídit mobilní aplikaci pořídit?

Aplikace GEOM®Smart bez nutnosti vysokých investic rozšíří možnosti běžného mobilního telefonu o možnost pracovat s gisovými a provozními daty přímo v terénu v kombinaci s prací s GPS a funkcemi pro navigaci.